“กรมบัญชีกลาง”ให้ พม.โอนเงินสงเคราะห์เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์โดยตรง แก้ปัญหาคนโกง

กรมบัญชีกลาง แก้ปัญหาราชการโกงเงินคนมีทุกข์ ให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โอนเงินสงเคราะห์ผ่านบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิ์โดยตรง น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ส่วนราชการในสังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เริ่มจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้มีสิทธิ์โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนผู้มีสิทธิ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ไม่เกิดปัญหาเหมือนที่ผ่านมา ทำให้เม็ดเงินถึงมือผู้ประสบปัญหาโดยตรง รวมทั้งเป็นการสนับสนุนโครงการรับจ่ายเงินภาครัฐผ่านอิเล็กทรอนิกส์(อีเพย์เมนท์)อีกด้วย สำหรับเงินสงเคราะห์ที่จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ ประกอบด้วย  เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน  เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันเอดส์ เงินทุนประกอบอาชีพ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับตัวชาวเขา เงินอุดหนุนช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมเหตุการณ์ 14 ต.ค. 2516 เงินช่วยเหลือสตรีหรือครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม เงินอุดหนุนสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เงินสงเคราะห์เด็กครอบครัวยากจน ขาดแคลน ฝากเลี้ยงตามบ้าน และเงินที่จ่ายให้แก่ผู้สูงอายุตามความจำเป็น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews